Nem nắm

Nem nắm Giao Thủy

Về Nam Định với “Thơ Xương, chuối Ngự”, bạn không thể không nhớ đến món…