SÓNG CHÈ MỘC CHÂU

Trôi trên những sóng chè Mộc Châu Dù đây là cao nguyên rộng lớn và…